Plan- och byggprojekt

Asperö - Bostäder på västra Asperö

Stadsdel Styrsö.

Syftet med planen är att planera för nya bostäder, ändra användningen på befintlig kyrkotomt samt skapa större byggrätter i vissa delar. Initiativtagare till planarbetet är Asperö bys skifteslag som äger stora delar av den allmänna marken på ön. Ytterligare fastigheter har tagits med i planområdet som en konsekvens av byggnadsnämndens önskemål om ytterligare bostadsbebyggelse.

Planområdet utgörs huvudsakligen av de västra delarna av Asperö, såväl befintliga bostäder som mark som idag utgörs av naturmark. På Stora Tångeberget, norr om fotbollsplanen och längs Albert Lorenzons väg prövas möjligheten till ny bostadsbebyggelse på samfällighetens mark. De tomter som i gällande byggnadsplan regleras likt fritidshus prövas i denna detaljplan för större byggrätter.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0320/06
Diarienummer FK
FN1621/11
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder på västra Asperö inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Asperö Bys samfällighetsförening