Plan- och byggprojekt

Rud - Ändring av del av kvarteret Schalen

Stadsdel Rud.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Rud 49:2 kan utökas med ett mindre markområde, som utgör en del av kommunens fastigheter Rud 760:101 och 760:391. Planändringen är ett tillägg till gällande detaljplan, akt 1480K-II-3140 med fastighetsindelningsbestämmelser akt 1480K-III-7172.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-10-02, detta betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5427.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan begränsat förfarande - inför antagande

    Denna detaljplan handläggs nu med begränsat standardförfarande eftersom berörda parter har godkänt planförslaget. Det blir därmed inget granskningsförfarande utan förslaget kommer att gå direkt till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0299/17
Planens formella namn
Ändring av detaljplan II-3140, del av kvarteret 49 Schalen inom stadsdelen Rud

Handläggare

Markägare

Privat