Plan- och byggprojekt

Heden - Spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan

Stadsdel Heden och Lorensberg.

Bild 1: Vybild från nordost över berörd del av Engelbrektsgatan. Källa stadsbyggnadskontoret.
Bild 2: Vybild från väster över berörd del av Engelbrektsgatan. Källa stadsbyggnadskontoret.
Bild 3: Engelbrektsgatan förbi Heden i början på 1900-talet. Källa Göteborgs stadsmuseum.


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en spårvägslänk i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan. Vidare är syftet med planen att förbättra framkomligheten för cyklister med en ny cykelväg samt säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden.

Genom att bygga en ny spårvägslänk utmed Engelbrektsgatan – Engelbrektslänken – blir spårvagnsnätet i centrala Göteborg mer tåligt. Det kommer att bli enklare att leda om trafiken vid en olycka, när kanalmurarna vid Fattighusån renoveras eller Drottningtorget på sikt byggs om.

Läs mer om Engelbrektslänken på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling
Läs mer om renovering av kanalmurarna på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0233/19
Diarienummer FK
FN7448/19
Planens formella namn
Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad