Plan- och byggprojekt

Stampen - Ändring av del av detaljplan för Stampgatan 12-18

Stadsdel Stampen.

Förslaget till detaljplan innebär att befintlig kontorsbyggnad kan byggas på med en respektive två takvåningar. Vidare skapas en byggrätt för ett miljöhus, cykelrum och ramp till garage.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0179/20
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan för område öster om Polhemsplatsen (Stampgatan 12 – 18) inom stadsdelen Stampen

Handläggare