Plan- och byggprojekt

Sök bland…
32 träffar
Visa som:
 • Asperö - Bostäder på västra Asperö

  Plan - samråd Projekt
  Syftet med planen är att planera för nya bostäder, ändra användningen på befintlig kyrkotomt samt skapa större byggrätter i vissa delar.
 • Brännö - Bostäder vid Hästesprånget

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet är att prova ny bebyggelse, bostäder på Brännö 4:55 och på del av 5:71.
 • Brännö - Bostäder vid Kärleksstigen

  Plan - utställning Projekt
  Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ett enbostadshus inom fastigheten Brännö 5:47, två enbostadshus på Brännö 4:172, samt bevarandet av Langegården och dess omgivning inom fastigheterna Brännö 1:44, 3:3 och 5:66.
 • Brännö - Bostäder vid Rödsten

  Plan utökat förfarande - startskede Projekt
  Planen syftar till att möjliggöra en ökad bebyggelse på Brännö.
 • Brännö - Bostäder vid Skogsgapet

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet är att prova ny bebyggelse, två husvolymer och komplementbyggnader på delar av Brännö 12:9.
 • Brännö - Färjeläget Brännö Rödsten rustas upp

  Utredning - Trafikprojekt Projekt
  Färjeläget Brännö Rödsten är i behov av upprustning.
 • Brännö - Handel och bostäder

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett centrumområde på Brännö med ny och större livsmedelsbutik, några mindre butikslokaler samt bostäder.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-05-05.
 • Donsö - Färjeläget på Donsö rustas upp

  Utredning - Trafikprojekt Projekt
  Färjeläget på Donsö är slitet och i behov av renovering.
 • Fiskebäck - Bostäder och Förskola söder om Skattegårdsvägen

  Plan - förstudie Projekt
  Detaljplanen är tänkt att möjliggöra omkring 250 bostäder och en förskola.
 • Fiskebäck - Bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Detaljplanen är tänkt att möjliggöra omkring 125 bostäder och verksamhetsytor på omkring 1700 kvadratmeter.
 • Knarrholmen - Fritidsbostäder och småbåtshamnar

  Projekt
  Detaljplaneförslaget medger uppförande av 9 stycken kompletterande fritidsbostäder på ön.
 • Kårholmen - Reglering av fritidshusbebyggelsen

  Plan - samråd Projekt
  Syftet är att planmässigt reglera befintlig fritidshusbebyggelse, gemensamhetslokaler, bryggor och båtplatser.
 • Näset - Bostäder vid Hammarvägen

  Plan standardförfarande - inför antagande Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett uppförande av fyra flerbostadshus med cirka 50-60 lägenheter med tillhörande parkering.
 • Näset - Ändring av detaljplan vid Södra Breviksvägen

  Plan standardförfarande - laga kraft Projekt
  Syftet med förslaget är att ändra detaljplanebestämmelser så att befintliga byggnader blir planenliga och att nya bygglov kan hanteras.
 • Program - Redegatan

  Program - samråd Projekt
  Programmets syfte är att på ett övergripande sätt beskriva planeringsförutsättningarna för omvandling av området Redegatan inför kommande detaljplanearbeten.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-04-30.
 • Rud - Ändring av del av kvarteret Schalen

  Plan begränsat förfarande - inför antagande Projekt
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Rud 49:2 kan utökas med ett mindre markområde, som utgör en del av kommunens fastigheter Rud 760:101 och 760:391.
 • Styrsö - Bostadshus vid Styrsö Tångenväg - Båtebacken

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Styrsö 3:159 som är bebyggd med bostadshus ska kunna ingå i kvartersmark för bostadsändamål.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-04-29.
 • Styrsö - Bostäder och teknisk anläggning vid Styrsö Tångenväg

  Plan standardförfarande - överklagad Projekt
  Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten Styrsö 2:523 möjliggöra byggrätt för ett flerbostadshus i 1-1,5 plan med mindre lägenheter och utrymme för teknisk anläggning för telekommunikation.
 • Styrsö - Bostäder vid Villabrovägen

  Plan standardförfarande - startskede Projekt
  Syftet med planen är pröva tillkommande bostadsbebyggelse på del av Styrsö 2:546.
 • Styrsö Skäret - Pensionat och bostäder

  Plan - laga kraft Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av Pensionat Skäret med bostäder (12 lägenheter anpassade för äldre, så kallat.
 • Södra Skärgården - bostäder vid Dunderstigen

  Plan - överklagad Projekt
  Planen möjliggör byggande av tre villor med tillhörande komplementbyggnader samt utökar byggrätten för befintligt bostadshus inom planområdet.
 • Toredammen - Förtätning av bostadsbebyggelse

  Plan - inför antagande Projekt
  Planen syftar till att förtäta det befintliga flerbostadshusområdet lokaliserat sydost om Toredammen.
 • Tynnered - Skola vid Smaragdgatan

  Plan standardförfarande - startskede Projekt
  Nuvarande skola på platsen behöver utökas.
 • Älvsborg - Bostäder vid Pärt-Antons gata

  Plan - laga kraft Projekt
  Syftet med detaljplanearbetet är att pröva möjligheten att uppföra ett boende med särskild service (BmSS) i ett plan innehållande sex lägenheter, träffpunkt och personalutrymmen.
 • Älvsborg - Bostäder väster om Billingegatan

  Plan standardförfarande - startskede Projekt
  Planens syfte är att pröva möjligheten att möjliggöra tre villor.
 • Älvsborg - verksamheter vid Tånguddens hamn

  Inflyttning - färdigställt Projekt
  Planen möjliggör för Fortifikationsverket att utöka sina kontors- och verksamhetsytor vid Tånguddens hamn till totalt 8 200 kvm, vilket i sin tur leder till att dess hyresgäster; Kustbevakningen, Sjöpolisen, Fiskeriverket, Fiske-kompetensCenter, Sjöfartsverket, Räddningstjänsten och Försvarsmakten, på ett bättre sätt kan samordna och vidareutveckla sina verksamheter.
 • Önnered - Förskola vid Åkeredsvägen/Önnereds hamnväg

  Plan - laga kraft Projekt
  Planen avser medge uppförandet av en förskola med 5-6 avdelningar vid Åkeredsvägen / Önnereds hamnväg.
 • Önnered - Skola och bostäder vid Önneredsvägen

  Plan utökat förfarande - startskede Projekt
  Detaljplanens syfte är att ersätta befintligt äldreboende, Åkerhus, med ett nytt samt att ersätta Önneredsskolan med nya och mer ändamålsenliga utbildningslokaler.
 • Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden

  Översiktsplan - utställning Projekt
  Granskningsförslaget till fördjupning av översiktsplanen innehåller ett antal utvecklingsstrategier för hur Högsbo – Frölunda ska växa hållbart genom omvandling och komplettering för att uppnå en nära, sammanhållen och robust stad.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-28.
 • Översiktsplan - Jordbruksområden

  Översiktsplan - utställning Projekt
  Tillägget syftar till att främja bevarandet och bruk av befintlig jordbruksmark i Göteborg och etablera planeringsrutiner som identifierar och tar tillvara de olika värdena i jordbruksmarken.
 • Översiktsplan - Tillägg för översvämningsrisker

  Översiktsplan - Godkänd Projekt
  Det tematiska tillägget ger vägledning om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås med avseende på översvämningsrisker.
 • Översiktsplan för Göteborg

  Översiktsplan - utställning Projekt
  Göteborg är en växande storstad och fungerar som kärna och motor för hela regionen.
  Synpunkter tas emot till och med 2021-06-28.