Plan- och byggprojekt

Markanvisningstävling för Fixfabriksområdet, kvarter 4

Majorna-Linné

Nu tas nästa steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när området som kallas Bussgaraget omvandlas till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter.

Inriktningen för bebyggelse i markanvisningen är bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt eller hyresrätt eller en blandning av dessa två upplåtelseformer.
Markanvisningen innefattar även kompletterande lokaler i mindre omfattning. Byggrätten förväntas uppgå till 13 179 kvm ljus BTA för bostäder samt 140 kvm ljus BTA för lokaler enligt gällande detaljplan. Förvärvspriset för byggrätten är detsamma oavsett vald upplåtelseform för bostäderna.
Det är idag ovanligt att ett område i den här storleken kommer ut på markanvisning, i regel rör det sig om mindre områden i centrala delar av staden.

Detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom cirka 1200 bostäder även ge plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera. Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut.

Vad händer just nu?

Markanvisningstävlingen är öppen för ansökan till och med 3 juni 2021.

Formkraven skall vara uppfyllda för att ansökan skall prövas.

Ansökan skall lämnas i ett anonymt förslutet
A4-kuvert märkt med: FNML01/21

Detta A4-kuvert skall innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär inklusive eventuella bilagor. Organisationsnummer för sökande bolag ska anges. Ansökningsformulär finns att hämta till höger på denna sida. (www.goteborg.se/markanvisning)

• Beskrivning av bolagets projektorganisation med CV för ingående personer.
• Redovisning av projektorganisationens tidigare genomförda referensprojekt samt bolagets eventuella tidigare genomförda jämförbara projekt.

Observera att ansökan inte ska lämnas digitalt.

Eventuella frågor skickas via mail till Fredrik Mellberg (fredrik.mellberg@fastighet.goteborg.se)
senast 17 maj 2021.

Status och handlingar

  1. Markanvisningar under beredning inför beslut

    Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

Diarienummer

  • Diarienummer
    FN5685/20
    Referensbeteckning
    FNML01/21

Öppen för ansökan

2021-03-22—2021-06-03

Ytterligare upplysningar lämnas av

Fredrik Mellberg

Fastighetskontoret