Plan- och byggprojekt

Södra Guldheden - 167 hyreslägenheter vid Dr Forselius Backe

Vid Dr Forselius Backe planeras för att bygga 167 mindre lägenheter i form av t ex student- och ungdomsbostäder. Nybebyggelsen skall ges ett samtida arkitektoniskt uttryck samtidigt som den volymmässigt ska passa in i området sett till placering och byggnadshöjder. Trafiksäkerheten längs Gibraltargatan ökas genom bland annat en ny gång- och cykelbana och ny rondell vid Emilsborg.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.98307139038793,57.67825939514734]},"properties":{"id":"BN1213/02","name":"Södra Guldheden - 167 hyreslägenheter vid Dr Forselius Backe","address":"","preamble":"","header":"Södra Guldheden - 167 hyreslägenheter vid Dr Forselius Backe","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. Hyreslägenheter samt ny gång- och cykelbana - överklagad","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1213/02","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 167
 • Övrigt 118 studentlägenheter färdigställdes andra kvartalet 2015 av Chalmers Studentbostäder. Poseidon ska bygga 49 lägenheter med hyresrätt med byggstart 3:e kvartalet 2015. Poseidons studentlägenheter beräknas vara klara 3:e kvartalet 2016.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1213/02
 • Diarienummer FK FN1021/02
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Dr Forselius Backe.

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2014-05-01
 • Inflyttning 2016 sista halvåret

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsakliga markägare är Göteborgs Stad och Bostads AB Poseidon.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.