Plan- och byggprojekt

Askim - ny idrottshall vid Sjöbackevägen

Större sporthall ger utrymme för fler idrotter.
Foto: Sirpa Ruuskanen Johansson

Ett nytt planförslag ger möjlighet att ersätta sporthallen vid Sjöbackevägen i Askim med en ny, större idrottshall där fler olika idrotter kan utövas. För den konferensanläggning med hotell som finns på platsen, blir det möjligt att bygga ut med fler kontors- och konferenslokaler och en ny hotelldel. För att detaljplanen ska bli mer flexibel införs en bestämmelse om bostäder som alternativ till konferens- och hotellverksamhet.

Vad händer just nu?

Bostäderna är inflyttade, några gatuarbeten återstår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.940209995058904,57.56832547091352]},"properties":{"id":"BN0923/05","name":"Askim - ny idrottshall vid Sjöbackevägen","address":"","preamble":"","header":"Askim - ny idrottshall vid Sjöbackevägen","body":"Inflyttning - färdigställt. Ersätta idrottshallen vid Sjöbackevägen med en ny idrottshal mm - överklagad","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0923/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt Totalt 122 lägenheter, både hyresrätt och bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0923/05
 • Diarienummer FK FN0688/08
 • Planens formella namn Detaljplan för idrottshall m.m. vid Sjöbackevägen.

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2011-12-01

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-3681144
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Markägare är Göteborgs Stad samt en privat markägare, Fastica 23 AB.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.