Plan- och byggprojekt

Lundby - bostäder i Västra Eriksberg

Totalt kommer ca 1 650 bostäder att byggas inom området. Området kring Dockan och söder om Kvarnberget kommer att bebyggas med flerbostadshus. För området på Platån (i den nordvästra delen av området) planeras både radhus och flerbostadshus. Första etappen av utbyggnaden av området pågick mellan år 2007 och 2016.

Våren 2019 påbörjas nästa etapp som innefattar ny busshållpats, ny vändslinga och nya gångbanor längs Monsungatan samt kajutbyggnad.

Vad händer just nu?

· Kajutbyggnad - vi bygger ett nytt promenadstråk längs älven.
Under juni månad förekommer sprängningsarbeten vid piren ute i vattnet. Kajen kommer att vara avstäng för allmänheten under byggtiden. Arbetet startar april 2019 och planeras vara klart hösten 2019.


Mer information hittar du under fliken Information till höger.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.906082441925268,57.69989179197432]},"properties":{"id":"BN0826/04","name":"Lundby - bostäder i Västra Eriksberg","address":"","preamble":"","header":"Lundby - bostäder i Västra Eriksberg","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. - 1 650 bostäder, flerbostadshus och radhus, utbyggnad fram till år 2015","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0826/04","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 245
 • Planerade bostadsrätter 407
 • Planerade villor/radhus 29
 • Övrigt Totalt kommer ca 2 000 bostäder i olika upplåtelseformer att byggas. Färdigställt: 2012-2013 ca 380 lägenheter 2014 - ca 200 lägenheter 2015 - 85 lägenheter (HSB) 89 lägenheter (JM) 2016 Totalt färdigställs 61 bostäder under året av NCC och ytterligare 89 lägenheter av Riksbyggen. 2018 - Riksbyggen färdigställde 61 bostadsrätter Byggstarter 2014 - ca 300 lägenheter 2015 - 71 lägenheter (JM) 2017 - 61 lägenheter (HSB)

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0826/04
 • Diarienummer FK FN0321/04

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2012
 • Byggstart Andra kvartalet 2009 -- 2014
 • Projektavslut 2020

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Sandra Klang

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 09 74
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Eriksbergs Förvaltnings AB och Norra Älvstranden Utveckling AB äger merparten av marken.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

 8. Information