Plan- och byggprojekt

Kortedala - nya bostäder vid Kortedala Torg

Nytt bostadshus och radgarage på Kortedala Torg 6 sett från Hundraårsgatan
Modellbild: Nylin & Myhrberg

Planen möjliggör ändrad användning från centrum till bostäder i södra delen av Kortedala Torg. Förslaget innebär att cirka 50 nya bostäder kan byggas.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. (Planen vann laga kraft 2013-01-04).

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.031103575990752,57.75086882159559]},"properties":{"id":"BN0697/10","name":"Kortedala - nya bostäder vid Kortedala Torg ","address":"","preamble":"","header":"Kortedala - nya bostäder vid Kortedala Torg ","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. Ca 50 nya bostäder","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0697/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 27
 • Övrigt EHAB byggstartade 27 lägenheter med bostadsrätt tredje kvartalet 2014.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0697/10
 • Diarienummer FK FN3807/10
 • Planens formella namn Bostäder söder om Kortedala Torg

Aktuell tidplan

 • Byggstart Tredje kvartalet 2014
 • Inflyttning 2015 sista halvåret

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.