Plan- och byggprojekt

Kortedala - Decenniumplan

Illustrationsritning, stadsbyggnadskontoret

I januari börjar trafikkontoret bygga gatorna i det nya bostadsområdet. Första del av gatuprojektet ska vara klart i oktober - november.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra småhusbebyggelse (90-100 bostäder) i anslutning till Decenniumplan, väster om Tideräkningsgatan. Planen kommer även att möjliggöra en ny förskola och ett boende med särskild service (BmSS), inom området. Området bedöms vara lämpligt att komplettera med bostäder med hänsyn till dess läge, relativt nära Kortedala torg.NCC Boendes försäljningsbroschyrSverigehusets småhus - slutsålda

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2014-02-12. Detta innebär att planen är gällande.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.023414616180547,57.75544967074255]},"properties":{"id":"BN0641/05","name":"Kortedala - Decenniumplan","address":"","preamble":"","header":"Kortedala - Decenniumplan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0641/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 35
 • Planerade villor/radhus 58
 • Övrigt Ca 90-100 bostäder totalt. 26 lägenheter färdigställdes av Sverigehuset och NCC (7) första kvartalet 2016. Totalt väntas 25 lägenheter färdigställas i Pilgrimsparken under 2016. En gruppbostad med 8 lägenheter färdigställdes 2016 av lokalförvaltningen. 35 småhus med bostadsrätt färdigställdes 2018.

Diarienummer

 • Diarienummer TK BN0641/05
 • Diarienummer FK FN0688/05
 • Planens formella namn Bostäder m.m. vid Decenniumplan inom stadsdelen kortedala

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2015
 • Byggstart 2015
 • Projektavslut 2019

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Trafikarbete färdigställt

 2. Startskede

 3. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 4. Program - godkänt

 5. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 6. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 7. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 8. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 9. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 10. Byggskede - Trafikprojekt

  • I september startar arbetet med sprängning på Decenniumplan för vatten, avlopp och den nya vägen som skall byggas i skogen.

   Transporterna till och från området går via Dagjämningsgatan.

   Sprängningsarbetet kommer att pågå under hösten och vara klart under december månad. Det resterande arbetet med att bygga ledningar och väg kommer att pågå till maj 2017.

   Trafiknytt Decenniumplan 2016 09 14

 11. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 12. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.