Plan- och byggprojekt

Guldheden - Bostäder vid Syster Estrids gata

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av cirka 50 bostäder i form av hyresrätter ovanpå befintligt parkeringsdäck utmed Syster Estrids gata. Planförslaget innebär att befintligt p-garage översta plan byggs in och att tre 7-våningshus för bostäder byggs ovanpå. Begränsad del av naturområdet direkt öster om parkeringsfastigheten tas i anspråk som kvartersmark.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2016-02-19. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5262.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.970012275147873,57.68104043963086]},"properties":{"id":"BN0558/12","name":"Guldheden - Bostäder vid Syster Estrids gata","address":"","preamble":"","header":"Guldheden - Bostäder vid Syster Estrids gata","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0558/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 66
 • Övrigt Färdigställt 2020/2021 22 lägenheter med hyresrätt (Framtiden byggutveckling)

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0558/12
 • Diarienummer FK FN0523/14
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Syster Estrids gata inom stadsdelen Guldheden i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2018
 • Projektavslut 2020

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Oskar Svensson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 53
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Guldheden 48:2 och 754:6 ägs av Bostadsbolaget AB, resterande mark ägs av kommunen.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.