Plan- och byggprojekt

Gråberget - Bostäder vid Kabelgatan/Stortoppsgatan

Delar av den föreslagna bebyggelsen på Gråberget, vy från Kabelgatan.
Gjord av Tengbom arkitektkontor

Syftet med planen är att möjliggöra cirka 125 bostäder, förskola och butikslokaler. Grönområdet vid vattenreservoarerna föreslås rustas upp och den gamla vattenreservoaren från förra sekelskiftet göras mer synlig och tillgänglig.
Området (bebyggelseområde 1 och område A) ingår i ” Program för Gråberget inom stadsdelen Majorna”. Programmet utredde möjligheterna att komplettera Gråberget med cirka 300 bostäder samt verksamhetslokaler i nio områden. Programmet antecknades vid byggnadsnämndens möte den 3 maj 2012. Illustrationer: Tengbom arkitektkontor.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2017-03-02. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5318.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.923410209820974,57.690367868023245]},"properties":{"id":"BN0377/12","name":"Gråberget - Bostäder vid Kabelgatan/Stortoppsgatan","address":"","preamble":"","header":"Gråberget - Bostäder vid Kabelgatan/Stortoppsgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0377/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 125
 • Övrigt Butiker i delar av bottenvåningen. Upprustning av grönområde. Färdigställt 2020-2021 90 lägenheter med hyresrätt (Trollängen Gråberget AB)

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0377/12
 • Diarienummer FK FN3356/12
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder m.m. vid Stortoppsgatan/Kabelgatan inom stadsdelen Majorna i Göteborg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Emma Holm

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 81
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - inför samråd

 5. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 6. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 7. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 8. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 9. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 10. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 11. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.