Plan- och byggprojekt

Sök
Välj typ

Sökresultat

26 träffar
Visa som:
 • Biskopsgården - Bostäder öster om Solstrålegatan

  Plan standardförfarande - startskede Projekt
  Syftet med detaljplanen är att är att möjliggöra nya bostäder och en utveckling av området öster om Solstrålegatan.
 • Biskopsgården - Förskola vid Solvädersbyn

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökning av befintlig förskola genom att utöka byggrätten för att medge en förskola med sex avdelningar i två plan.
 • Björlanda - Bostäder och förskola vid Skra Bro etapp 2

  Plan utökat förfarande - startskede Projekt
  Syftet är att möjliggöra 200-300 bostäder samt en ny förskola.
 • Björlanda - Bostäder vid Skra Bro III

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Detaljplanen för Skra Bro etapp 3 planeras för att möjliggöra omkring 470 bostäder, fördelat på både flerbostadshus och radhus.
 • Björlanda - Skra Bro, nytt centrum med bostäder, service och knutpunkt/bytespunkt

  Program - avslutat Projekt
  Programmet föreslår att Skra bro blir ett centrum för offentlig och kommersiell service i Björlanda samt plats för en viktig knutpunkt/bytespunkt för kollektivtrafiken.
 • Björlanda - Verksamheter vid Sörredsvägen

  Plan utökat förfarande - startskede Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya industri- och verksamhetslokaler i närheten till de industrier och verksamheter som finns etablerade i närområdet.
 • Björlanda - Ändring av detaljplan vid John Bunyans väg

  Plan standardförfarande - inför antagande Projekt
  Syftet med ändringen är att upphäva ett utfartsförbud.
 • Lilleby - Tvärförbindelse i Torslanda

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Byggnadsnämnden gav 20 oktober 2020 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda.
 • Program - Biskopsgården

  Program - samråd Projekt
  Biskopsgården är en stadsdel som de senaste åren mest blivit känd hos andra göteborgare på grund av otrygghet, men som har så mycket mer att erbjuda.
 • Rödjan - Avloppsreningsverk vid Rya

  Plan utökat förfarande - startskede Projekt
  Bild 1: Befintligt utseende.
 • Rödjan - Biokraftvärmeverk i Rya

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en bioångpanna att koppla ihop med befintligt gaskraftvärmeverk i Ryahamnen, samt att möjliggöra för lossningsplats och mellanlager av bränslen.
 • Sörred - Verksamheter vid Gamla Sörredsvägen

  Plan standardförfarande - startskede Projekt
  Projektet syftar till att ge möjlighet för ytterligare byggrätt med markanvändningen industrimark i anslutning till befintligt industriområde.
 • Sörred - Verksamheter vid Pressvägen

  Plan utökat förfarande - laga kraft Projekt
  Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för en expandering av verksamhetsområde för industri.
 • Torslanda - Bostäder norr om Hjuviksvägen

  Startskede Projekt
  Uppdraget är att pröva möjligheten att bygga cirka 200 nya bostäder i radhus och flerbostadshus, med inslag av verksamheter (kontor/handel/service).
 • Torslanda - Bostäder och handel vid Torslanda torg

  Plan utökat förfarande - startskede Projekt
  Syftet är att pröva markens lämplighet för bostäder, torg, centrum och handel.
 • Torslanda - Bostäder vid Majvik

  Plan - inför antagande Projekt
  Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra 30-35 bostäder i form av radhus, parhus och/eller villor i tre delområden på privatägd mark.
 • Torslanda - Breddning av väg 155

  Plan - samråd Projekt
  Syftet med kommunens planarbete är att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken längs på väg 155 längs med sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal.
 • Torslanda - Program för centrala Torslanda

  Program - avslutat Projekt
  På Västra Hisingen och i Torslanda med omnejd är det ett stort tryck på att få bygga nya bostäder.
 • Torslanda - service och hantering av trailers på Sörredsvägen

  Plan - inför antagande Projekt
  Syftet med planen är att möjliggöra en etablering av verksamhet för service och hantering av trailers.
 • Torslanda - Tvärförbindelse

  Genomförandestudie Projekt
  Genom att fördela och avlasta trafiken skulle en tvärförbindelse i Torslanda bidra till bättre förutsättningar för att skapa ett attraktivt Torslanda och möjliggöra en fortsatt bebyggelseutveckling.
 • Trafikåtgärder längs Kongahällavägen

  Trafikutredning Projekt
  Trafiken i Torslanda Torslanda har vuxit på ett sätt som gjort att infrastrukturen inte hunnit utvecklas i samma takt som befolkningen ökat.
 • Ytterhamnsområdet - Verksamheter vid Hökebangården

  Enkel plan - inför antagande Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändring av markanvändningen från järnvägstrafikändamål till industriändamål med syfte att kunna genomföra och slutföra en fastighetsreglering av markområdet där marken övergår från kommunens ägo till ST1’s ägo.
 • Översiktsplan - Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken

  Översiktsplan - laga kraft Projekt
  Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
 • Översiktsplan - Jordbruksområden

  Översiktsplan - utställning Projekt
  Tillägget syftar till att främja bevarandet och bruk av befintlig jordbruksmark i Göteborg och etablera planeringsrutiner som identifierar och tar tillvara de olika värdena i jordbruksmarken.
 • Översiktsplan - Tillägg för översvämningsrisker

  Översiktsplan - Godkänd Projekt
  Det tematiska tillägget ger vägledning om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås med avseende på översvämningsrisker.
 • Översiktsplan för Göteborg

  Översiktsplan - efter antagande Projekt
  Göteborg är en växande storstad och fungerar som kärna och motor för hela regionen.