Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder i Högsbohöjd (BoStad2021)

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse söder om Högsboleden, i höjd med Högsbohöjdsmotet. Planområdet avgränsas av Högsboleden i norr och i söder till befintlig bebyggelse vid Pennygången. Planarbetet har föregåtts av ett programarbete, Program för Högsbohöjd. Sammanlagt bedöms ca 700 nya bostäder kunna byggas.


Denna plan ingår Bostad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och
byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara
färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-02-09, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5403.

Trafikkontorets arbeten beräknas påbörja under 2019

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.91712337844758,57.67539605188666]},"properties":{"id":"BN1602/15","name":"Järnbrott - Bostäder i Högsbohöjd (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - Bostäder i Högsbohöjd (BoStad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1602/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 199
 • Övrigt Äldreboende - 99 lägenheter färdigställda 2021 100 lägenheter - hyresrätt, färdigställda 2021 av Stena Fastigheter.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1602/15
 • Diarienummer FK FN2968/13
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2018
 • Projektavslut 2019-12-31

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Albertina Henriksson

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 12
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.