Plan- och byggprojekt

Backa - förnyelse och komplettering kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan

Foto: White Arkitekter

Syftet med programarbetet är att studera förutsättningarna för en förnyelse, komplettering och utveckling av bebyggelsen och de offentliga rummen kring Selma Lagerlöfs Torg och delar av Litteraturgatan.

Läs mer om Selma Stad på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslöt den 30 november 2010 att anteckna samrådsredogörelsen. Se vidare Detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs Torg, etapp 1.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.982550690807674,57.750314750776376]},"properties":{"id":"BN0786/08","name":"Backa - förnyelse och komplettering kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan","address":"","preamble":"","header":"Backa - förnyelse och komplettering kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan","body":"Program - avslutat. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0786/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0786/08
 • Planens formella namn Program för Områden vid Selma Lagerlöfs Torg och delar av Litteraturgatan

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Sanna Gavel

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 68
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - antecknat

 4. Program - avslutat