Plan- och byggprojekt

Styrsö - landskapsanpassade bostäder

Landskapsanpassade bostäder.
Illustration: Tham & Videgård Arkitekter

En detaljplan för nya bostäder på den nordvästra delen av Styrsö har tagits fram. Bebyggelsen tar sin utgångspunkt i områdets natur- och landskapsförutsättningar så att ingrepp och påverkan på naturen och landskapet minimeras. Allmänheten kan ta sig genom området för att nå naturmark och badplats väster om området. Förslaget innehåller enbostadshus, parhus och radhus med ett modernt formspråk, sammanlagt ca 40 bostäder.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.Planen är laga kraftvunnen (2012-05-29). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5106.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.768375175987037,57.61583311058875]},"properties":{"id":"BN0740/06","name":"Styrsö - landskapsanpassade bostäder","address":"","preamble":"","header":"Styrsö - landskapsanpassade bostäder","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0740/06","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 40
 • Övrigt Planen rymmer ca 40 bostäder varav småhus 17 st (Scil)

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0740/06
 • Diarienummer FK FN0740/01
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder inom Styrsö 1:104 och 1:96 m fl

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2016-11-10
 • Byggstart 2016-11-10
 • Inflyttning 2021 andra halvåret
 • Projektavslut 2022-12-31

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Sara Brycke

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsaklig markägare är Styrsö Utveckling AB.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 8. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 9. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 10. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.