Plan- och byggprojekt

Göteborgs hamn - utbyggnad av Ytterhamnsområdet

Förslag på ny huvudentré till området.
Illustration: SWECO Architects

Ett nytt planförslag har tagits fram för att kunna förbättra infrastrukturen kopplad till Göteborgs hamn och utvidga området för hamnverksamheter. Omfattande vägförändringar, bland annat ny huvudentré till Ytterhamnsområdet och två nya broar över järnvägen ingår i förslaget. Bakgrunden till utbyggnaden är att godsvolymerna som hanteras i hamnen under den senaste femårsperioden har ökat kraftigt.

Vad händer just nu?

Planen har vunnit laga kraft och utbyggnad pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.857051638167285,57.702216357318115]},"properties":{"id":"BN0693/05","name":"Göteborgs hamn - utbyggnad av Ytterhamnsområdet","address":"","preamble":"","header":"Göteborgs hamn - utbyggnad av Ytterhamnsområdet","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0693/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0693/05
 • Diarienummer FK FN0825/08
 • Planens formella namn Detaljplan för verksamheter vid Tankgatan samt broar över järnväg.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

NCC Property Development AB,
Göteborgs Hamn AB, Svenska Shell, Göteborgs Stad.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.