Plan- och byggprojekt

Kallebäck – Bostäder vid Mjölktorget

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ersätta befintlig tvåvåningsbyggnad invid Mjölktorget med flerbostadshus. Befintlig byggnad inom planområdet föreslås rivas. Förändringarna innebär att det förbi planområdet anläggs en ny sträckning av gångstråket som löper genom Kallebäcksparken i nord-sydlig riktning.
Kallebäck är utpekat som ett förnyelseområde tillhörande centrala Göteborg och planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen. Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan.


Fotomontage Liljewall Arkitekter

Vad händer just nu?

Byggande pågår, bostäderna beräknas vara färdigställda under 2019.

Planen vann laga kraft 2017-04-27. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5328.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.010309330015923,57.682893228771995]},"properties":{"id":"BN0688/09","name":"Kallebäck - Bostäder vid Mjölktorget","address":"","preamble":"","header":"Kallebäck - Bostäder vid Mjölktorget","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0688/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt 168 lägenheter har byggstartats och beräknas vara färdigställda under 2019.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0688/09
 • Diarienummer FK FN2447/13
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Mjölktorget inom stadsdelen Kallebäck

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.