Plan- och byggprojekt

Södra Guldheden - Bostäder vid Dr Allards Gata

Exempel på bebyggelse, datamodell från öster. Gjord av Malmström & Edström arkitekter

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga cirka 100 bostäder i ett område som redan har utbyggd infrastruktur och god kollektivtrafik. En ny cykelbana som länkar till huvudcykelnätet kan byggas längs med Dr Allards gata. Detaljplanen rymmer även gemensamhetsutrymmen så som växthus, skyddad cykelförvaring, sopsortering, bilpool mm. Planen är också ett av kommunens pilotprojekt för att pröva boende utan egen bil. Grönområdet bevaras så långt det är möjligt. Naturmarken skyddas speciellt med hänsyn till den mindre hackspettens biotop.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen är laga kraftvunnen (2014-12-11). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5215.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.978744504274427,57.682613517556376]},"properties":{"id":"BN0593/11","name":"Södra Guldheden - Bostäder vid Dr Allards Gata","address":"","preamble":"","header":"Södra Guldheden - Bostäder vid Dr Allards Gata","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0593/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 132

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0593/11
 • Planens formella namn Bostäder mm vid Dr Allards Gata inom stadsdelen Guldheden

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2016

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Hanna Ternevall

Exploateringsförvaltningen
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 8. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 9. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 10. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.