Plan- och byggprojekt

Vrångö - Bostäder vid Gyssebergsvägen

Flygbild över området: Stadsbyggnadskontoret

Syftet med planändringen är att tillåta flerbostadshus. Planändringen är ett tillägg till den gällande detaljplanen 4152. Denna detaljplan genomförs som ett så kallat enkelt planförfarande detta innebär att den är av begränsad betydelse för allmänheten och har enbart ett fåtal berörda.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Detaljplanen vann laga 2014-03-21. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5236.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.786239028103877,57.57413885448847]},"properties":{"id":"BN0546/12","name":"Vrångö - Bostäder vid Gyssebergsvägen ","address":"","preamble":"","header":"Vrångö - Bostäder vid Gyssebergsvägen ","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0546/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 12
 • Planerade villor/radhus 4

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0546/12
 • Diarienummer FK FN1052/09
 • Planens formella namn Ändring av del av detaljplan för bostäder vid Djupvik på ön Vrångö

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Kommunen och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Enkel plan - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 2. Enkel plan - granskning

  Granskningstiden är vid enkelt planförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 3. Enkel plan - inför antagande

  Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 4. Enkel plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 5. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.