Plan- och byggprojekt

Rödjan - Verksamheter vid Cisterngatan

Flygbild stadsbyggnadskontoret

Planen syftar till att byggnader och anläggningar för mottagning, lagring och distribution av energigasprodukter ska kunna uppföras. I första hand avses hanteringen av flytande naturgas, så kallad LNG (Liquified Natural Gas). Planen omfattar också befintliga pirar och kajer där ledningar för både gas- och petroleumprodukter finns för lastning och lossning via fartyg. Förslaget innebär att nya cisterner och annan erforderlig utrustning och ledningar kan uppföras inom planområdet för att kunna motta, lagra och distribuera LNG.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2014-04-10. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5226.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.871390724318521,57.69304631687438]},"properties":{"id":"BN0481/13","name":"Rödjan - Verksamheter vid Cisterngatan","address":"","preamble":"","header":"Rödjan - Verksamheter vid Cisterngatan","body":"Inflyttning - färdigställt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0481/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0481/13
 • Diarienummer FK FN4447/13
 • Planens formella namn Detaljplan för Verksamheter vid Cisterngatan inom stadsdelen Rödjan.

Aktuell tidplan

 • Byggstart Andra kvartalet 2014
 • Inflyttning 2015 sista halvåret

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-3681144
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede - enkelt planförfarande

  Ett planförslag kan väckas både av staden eller till exempel markägare och byggföretag. De planförslag som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta upp. Nya ärenden kan prioriteras upp under året. Enkelt planförfarande görs om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten (förutom samrådskretsen) samt är förenlig med översiktsplanen. Samrådskretsen är dessutom begränsad.

 2. Enkel plan - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Enkel plan - granskning

  Granskningstiden är vid enkelt planförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Enkel plan - inför antagande

  Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Enkel plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.