Plan- och byggprojekt

Angered - Bostäder vid Titteridammsvägen

Illustration: Brunnberg & Forshed,
arkitekt Kjell Forshed

Syftet med detaljplanen är att fortsätta utvecklingen av Angereds torg och stärka stadsdelen socialt med ca 250-400 nya bostäder väster om Titteridammsvägen. (Nya bostäder ger ökat kundunderlag till handeln och den offentliga servicen och ger en bättre balans i den lokala bostadsmarknaden, då många helst flyttar inom sin stadsdel och nya bostäder ger upphov till önskvärda flyttkedjor). Att skapa nya bostäder är ett prioriterat mål i kommunen och Angereds centrum ska, som en av Göteborgs knutpunkter, enligt översiktsplan för Göteborg (antagen 2009-02-26), förtätas med blandad bebyggelse. .

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen är laga kraftvunnen (2015-05-21). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5206.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.045689054427575,57.79696148568593]},"properties":{"id":"BN0443/11","name":"Angered - Bostäder vid Titteridammsvägen","address":"","preamble":"","header":"Angered - Bostäder vid Titteridammsvägen","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0443/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 48
 • Övrigt 300 lägenheter i flerfamiljshus, radhus och kedjehus. 54 lägenheter med hyresrätt färdigställdes 2021 (Framtiden Byggutveckling).

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0443/11
 • Diarienummer FK FN0264/08
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder mm vid Titteridammsvägen, väster om Angereds Torg inom stadsdelen Angered

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2017

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Janna Andersson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Göteborgs kommun förutom ett mindre område i planens norra del som ägs av Göteborgs kyrkliga samfällighet. Skanska Nya Hem AB, Veidekke Bostad AB, Wäst-Bygg AB samt Derome Mark och Bostad AB har tilldelats markanvisning för den kommunägda kvartersmarken inom detaljplanen.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför godkännande

  När en detaljplan godkänns av byggnadsnämnden så ska den sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.