Plan- och byggprojekt

Angered - Nya småhus vid Tolereds gård

Foto: Stadsbyggnadskontoret

Syftet med förslaget är att möjliggöra utbyggnaden av småhus inom området. Inom planområdet får 19 fristående villor och 22 grupphus uppföras.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen är gällande och utbyggnaden av gator och VA påbörjas under hösten 2015. Därefter påbörjas den första etappen med 11 hus.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.048073779358885,57.80724126735397]},"properties":{"id":"BN0426/08","name":"Angered - Nya småhus vid Tolereds gård","address":"","preamble":"","header":"Angered - Nya småhus vid Tolereds gård","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0426/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade villor/radhus 41
 • Övrigt 14 småhus färdiställdes 2018.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0426/08
 • Diarienummer FK FN0487/07
 • Planens formella namn Bostäder vid Tolered gård inom stadsdelarna Angered och Gårdsten

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2015
 • Byggstart Hösten 2015
 • Projektavslut 2019

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Robert Hanzén

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.