Plan- och byggprojekt

Masthuggskajen - staden växer västerut

Utvecklingen av Masthuggskajen har startat. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Förbindelserna till Göteborgs innerstad, Majorna och Linné förbättras och vattnet kommer närmare med ett kajstråk vid älven.En grön och hållbar stadsdel


Från att ha varit en stadsdel med stora parkeringsytor och gator för bilen ska Masthuggskajen bli en plats där människor kan mötas och trivas. På Masthamnsgatan och i stadsdelens nya parker görs plats för umgänge och aktivitet, inte minst för barn och unga.


Det ska vara lätt att leva hållbart på Masthuggskajen och därför satsas det bland annat på attraktiva gång- och cykelstråk, kollektivtrafik, cykelparkeringar samt bil- och cykelpool. Ambitionen är att skapa en tillåtande plats med kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och kultur.Detaljplanen


Syftet med detaljplanen är att bidra till stadens rumsliga och sociala integration. Det blir en ny stadsdel med hög täthet vars karaktär och identitet bygger på tre stråk; stråket längs älven, stråket som förlänger Linnégatan ner till vattnet och stråket som förlänger Nya Alléns grönstråk vidare västerut. Högre byggnader är placerade i de inre östra delarna och sedan trappar bebyggelsen ner ut mot kajen och västerut längs Första Långgatan. Förslaget innebär cirka 1200 lägenheter samt tillkommande handel, kontor och verksamheter.I sidmenyn på denna sida hittar du formella handlingar om Masthuggskajen.


Läs mer om Masthuggskajen på:Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling


Byggaktörernas egna webbsida


Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft den 1 mars 2019, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5435.

Byggnation pågår


Hösten 2019 startade byggnationen på Masthuggskajen. Under 2020/21 byggs det två nya kontorshus, ett hotell och ett bostadshus i området.


I maj 2021 startade trafikkontoret förberedande arbeten. I denna första etapp läggs framförallt ledningar till de nya husen på Första Långgatan, Masthamnsgatan, Nordhemsgatan, Järnvågsgatan och Emigrantvägen. Etappen förväntas pågå under hela 2021 och en bit in i 2022.I perioder kommer framkomligheten i området vara begränsad. Gång, cykel och kollektivtrafik kommer att prioriteras under byggtid.Genomförandestudien för allmän plats är klar


Genomförandestudien som definierar innehåll, kostnader och förutsättningar för utvecklingen av allmän plats på Masthuggskajen blev klar hösten 2020. Du hittar studien och tillhörande PM i sidomenyn på denna sida.


[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.948092504733166,57.70078693725252]},"properties":{"id":"BN0402/13","name":"Masthuggskajen - staden växer västerut","address":"","preamble":"","header":"Masthuggskajen - staden växer västerut","body":"Genomförandestudie. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0402/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0402/13
 • Diarienummer FK FN4517/13
 • Planens formella namn Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget

Aktuell tidplan

 • Byggstart Planerad utbyggnadstid 2019-2026

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Helena Pyk

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 63
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Rune Arnesen

Älvstranden Utveckling AB
 • Telefon 031-368 96 61
 • E-post rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Kommun och privata markägare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - kompletterande samråd

 4. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

 10. Genomförandestudie