Plan- och byggprojekt

Gårdsten - Bostäder och verksamheter vid Gårdstens Centrum (BoStad2021)

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta vid Gårdsten Centrum. Planen kommer att innehålla cirka 250 bostäder i flerfamiljshus och radhus, samt lokaler, varav 125 ingår i BoStad2021. Upplåtelseformen blir både hyresrätter, bostadsrätter.


Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-04-05, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5422.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.032881966682554,57.804328025279524]},"properties":{"id":"BN1422/15","name":"Gårdsten - Bostäder och verksamheter vid Gårdstens Centrum (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Gårdsten - Bostäder och verksamheter vid Gårdstens Centrum (BoStad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1422/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 306
 • Planerade bostadsrätter 59
 • Övrigt Balder påbörjade 306 lägenheter med hyresrätt 2021 Serneke färdigställde 59 bostadsrätter 2021

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1422/15
 • Diarienummer FK FN2291/16
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gårdsten Centrum inom stadsdelen Gårdsten i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2016
 • Byggstart 2018
 • Projektavslut 2019

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Robin Zachrisson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-3681326
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad/Gårdstensbostäder

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - Överklagad

  Planen är för närvarande överklagad

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.