Plan- och byggprojekt

Sisjön - Handel, kontor, bostäder mm

Illustration gjord av Rstudio

Syftet med förslaget är att skapa en centrummiljö i Sisjön som ett första steg i en omdaning av området i stort. Förslaget innebär att på f.d Forbo Forshagas fastighet medges handel, kontor och hotell. På en ännu ej bildad fastighet intill Sisjömotet medges handel, kontor och hotell. I kv. Eknöudde (fd Billhälls) medges en utveckling av handel och service samt på fastigheterna söder därom föreslås bostäder möjliggöras.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2014-03-26). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5179.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.951605957035762,57.64429290042117]},"properties":{"id":"BN0867/08","name":"Sisjön - Handel, kontor, bostäder mm","address":"","preamble":"","header":"Sisjön - Handel, kontor, bostäder mm","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0867/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 44

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0867/08
 • Diarienummer FK FN1558/10
 • Planens formella namn Detaljplan för kvarteren Eknöudde och Sticksågen inom stadsdelarna Askim och Högsbo

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2018

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat och kommunal markägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.