Plan- och byggprojekt

Askim - bostäder söder om Brottkärrsvägen

Illustration: Skanska

Inom planområdet finns ca 80 st friliggande villor. Planen redovisar ett tillskott av ett 80-tal byggrätter i form av radhus, parhus och friliggande villor. Förslaget är en halvering av antalet byggrätter jämfört med det antagna programmet. Upplåtelseformen blir bostads- och äganderätt.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.939724176149989,57.599392779724525]},"properties":{"id":"BN0687/98","name":"Askim - bostäder söder om Brottkärrsvägen","address":"","preamble":"","header":"Askim - bostäder söder om Brottkärrsvägen","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0687/98","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 42
 • Planerade villor/radhus 35
 • Övrigt Totalt har 35 bostäder färdigställts under 2013-2014 av Skanska. 42 bostadsrätter har byggstartats fjärde kvartalet 2014 av HSB. HSB byggstartade 46 lägenheter 2018.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0687/98
 • Diarienummer FK FN0488/07
 • Planens formella namn S om Brottkärrsvägen bostäder m.m.

Aktuell tidplan

 • Byggstart Andra kvartalet 2014
 • Inflyttning 2015 sista halvåret

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Per-Anders Käll

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 78
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

HSB Göteborg och Skanska AB.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.