Plan- och byggprojekt

Askim - Cirka 290 nya bostäder i Kobbegården

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på yta som idag används till parkering. Befintlig parkering omlokaliseras och nytillkommen planeras in. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan som anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor.

Vad händer just nu?

Byggande av bostäder pågår.

Planen vann laga kraft 2017-09-25, och just nu pågår byggnation. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5325.

Ny gång- och cykelbana byggs på Kobbegårdsvägen


Som en del i utvecklingen av området bygger trafikkontoret en gång- och cykelbana längs med Kobbegårdsvägen. Den ansluts till befintliga gång- och cykelbanor i norr och söder för att du som går och cyklar ska kunna ta dig fram säkrare och enklare. En ny gång- och cykelpassage byggs också över Knapegårdsvägen.

Ökad framkomlighet


För att få plats med den nya gång- och cykelbanan smalnas Kobbegårdsvägen av något för fordonstrafik. Nya in- och utfarter byggs till området för ökad framkomlighet.

Planerad byggstart 2019


Arbetet planeras starta under hösten 2019 och avslutas under 2020. Under byggtiden kommer framkomligheten framförallt på Kobbegårdsvägen att vara begränsad. Vägen kommer dock att vara öppen för trafik.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.942973811373403,57.638901918425425]},"properties":{"id":"BN0618/11","name":"Askim - Cirka 290 nya bostäder i Kobbegården","address":"","preamble":"","header":"Askim - Cirka 290 nya bostäder i Kobbegården","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0618/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 98
 • Övrigt 290 lägenhetr ska byggas totalt. Färdigställt 2020-2021 98 lägenheter med bostadsrätt (Stena Fastigheter)

Diarienummer

 • Diarienummer TK BN0618/11
 • Diarienummer FK FN3593/15
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder i Kobbegården inom stadsdelen Askim

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2018
 • Projektavslut 2020

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Jeanette Strandelin

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 64
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Johanna Lennmalm

Trafikkontoret
 • Telefon 031-365 00 00
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Stena fastigheter

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.