Plan- och byggprojekt

Amhult - Bostäder, butiker, kontor kyrka m m

Planen ger möjlighet att uppföra en varierad bebyggelse med ca 420 bostäder i flerbostadshus, butiker, kontor, kyrka m m öster om Amhults nuvarande centrum på mark som tidigare utgjort ett flygplatsområde.

Vad händer just nu?

Utbyggnad pågår och de första bostäderna färdigställdes 2014 av Peab och Amhult2. Samma år invigdes den nya kyrkan, Amhults kyrka av Svenska Kyrkan. Under 2016 färdigställdes två kvarter med handel, kontor och parkering och under 2017 färdigställs ett kvarter med hyresrätter. Drygt 60 hyresrätter färdigställdes av Terrester under 2018.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.776343079848887,57.71057560442655]},"properties":{"id":"BN0605/01","name":"Amhult - Bostäder, butiker, kontor kyrka m m","address":"","preamble":"","header":"Amhult - Bostäder, butiker, kontor kyrka m m","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0605/01","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 120
 • Planerade bostadsrätter 400
 • Övrigt 91 läg i Kv India färdigställt 2021

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0605/01
 • Diarienummer FK FN0848/03
 • Planens formella namn Amhult Centrum etapp 2 inom stadsdelen Torslanda

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2013
 • Byggstart Andra kvartalet 2013, inflyttning 2014 - 2020.
 • Projektavslut 2020

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Charlotte Blomnell

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 69
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad, Amhult 2 AB mfl.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.