Plan- och byggprojekt

Lilleby - Tvärförbindelse i Torslanda

Byggnadsnämnden gav 20 oktober 2020 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och väg 155. Tvärförbindelsen syftar till att avlasta trafiken på Kongahällavägen och genom Torslanda centrum. Syftet är också att ge bättre förutsättningar för de prioriterade trafikslagen (kollektivtrafik, gång och cykel).
Läs om genomförandestudien här

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.805349971597252,57.72597740848386]},"properties":{"id":"BN0595/20","name":"Lilleby - Tvärförbindelse i Torslanda","address":"","preamble":"","header":"Lilleby - Tvärförbindelse i Torslanda","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0595/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0595/20
 • Diarienummer FK FN6547/20
 • Diarienummer TK TN8428/20
 • Planens formella namn Detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda inom stadsdelarna Syrhåla och Lilleby

Kontaktuppgifter

Cecilia Sjölin

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 08
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Christian Jönsson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 27
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Sara Johansson

Planeringssamordnare
Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 25 61
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsakligen Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.