Plan- och byggprojekt

Norra älvstranden – nya lägenheter vid Bratteråsbacken

Det nya kvarteret sett från ravinen.
Illustration: Semrén & Månsson.

Vid Bratteråsbacken på Norra älvstranden planeras för nybyggnation av ca 150 lägenheter i flerbostadshus. Det är det första steget i en utbyggnad av området mellan Säterigatan och Östra Eriksbergsgatan. Handel finns inom gångavstånd vid Eriksbergs köpcenter. Trevliga cafeer, restauranger och några mindre butiker finns vid Maskinkajen på Eriksberg. Kollektivtrafiken är mycket bra. Daghem, fritidshem och skolor finns på flera ställen inom stadsdelen. För att hitta var söker du i Serviceguiden på goteborg.se:s startsida.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.916285876076557,57.704271669362164]},"properties":{"id":"BN0564/09","name":"Norra älvstranden - nya lägenheter vid Bratteråsbacken","address":"","preamble":"","header":"Norra älvstranden - nya lägenheter vid Bratteråsbacken","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0564/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 77
 • Övrigt 5-6 våningshus placerade på ett däck med underliggande suterrängvåningar innehållande garage. Denna del utgör en mindre etapp som under 2009 brutits ut ur detaljplan för bostäder vid Säterigatan. 77 lägenheter byggstartades av JM i Kronhjulet 2 kv 2014.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0564/09
 • Diarienummer FK FN0838/09

Aktuell tidplan

 • Byggstart Andra kvartalet 2014
 • Inflyttning 2015 första halvåret

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsakliga markägare är Göteborgs Stad och Kvarnaktiebolaget Juvel.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.