Plan- och byggprojekt

Lindholmen - Bostäder vid Plejadgatan

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra bostadshus, på mark som tidigare varit avsedd för varvets kontors- och personalbyggnader men som förblivit obebyggda och endast utnyttjas för parkering idag. Avsikten är att bostadshusen ska kunna innehålla cirka 165 studentbostäder.
Vidare är syftet att utvidga parken vid torrdockan och på så sätt förbättra tillgängligheten mellan kaj och bostadskvarter.
Utformningen av den nya bebyggelsen ska anpassas till värdena i det riksintresse för kulturmiljövård som planområdet ingår i.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2016-04-05. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5254.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.932621512212004,57.704963811193885]},"properties":{"id":"BN0511/11","name":"Lindholmen - Bostäder vid Plejadgatan","address":"","preamble":"","header":"Lindholmen - Bostäder vid Plejadgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0511/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 150
 • Övrigt Totalt kommer 150 bostäder färdigställas under 2018/2019.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0511/11
 • Diarienummer FK FN2732/12
 • Planens formella namn Bostäder vid Plejadgatan, Lindholmen 6:9 inom stadsdelen Lindholmen

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2018

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Charlotte Blomnell

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 69
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför godkännande

  När en detaljplan godkänns av byggnadsnämnden så ska den sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.