Plan- och byggprojekt

Askim - Bostäder norr om Billdal kyrka

Syftet med förslaget är att möjliggöra uppförandet av 35-50 bostäder. Planen möjliggör även handel, kontor och icke störande verksamheter längs med Södra Särövägen. Förslaget innebär att mark som idag ej är planlagd kan exploateras.


Bild 1 Planområdets gränser

Bild 2 Tänkbart utseende på den nya bebyggelsen

Bild 3 Planområdet, till höger syns Hulanvägen

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2016-05-26. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finnns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5197.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.942752416850725,57.57742244975256]},"properties":{"id":"BN0509/09","name":"Askim - Bostäder norr om Billdal kyrka","address":"","preamble":"","header":"Askim - Bostäder norr om Billdal kyrka","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0509/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade villor/radhus 35

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0509/09
 • Diarienummer FK FN5356/11
 • Planens formella namn Bostäder norr om Billdals kyrka inom stadsdelen Askim

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2018
 • Byggstart 2018

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.