Plan- och byggprojekt

Kålltorp - Bostäder och skola i östra Kålltorp

Cirka 570 nya lägenheter kan byggas varav ca 145 studentlägenheter. Ny skola kan byggas med plats för ca 360 elever. Parkskolan kan utvecklas. De befintliga byggnader som hört till Renströmska sjukhuset bevaras och får användas på ett sätt som är anpassat till deras kulturhistoriska värde. Parkområdet bevaras och blir allmän plats – PARK och områden med höga naturvärden planläggs som allmän plats – NATUR. En ny gata byggs med infart från Torpagatan samtidigt som Sanatoriegatan stängs. Cykelförbindelsen genom parken förbättras.

Vad händer just nu?
Trafikkontorets arbeten: gata 1A, 1B och 2

Framtiden byggutveckling: hus A till G


Trafikkontorets byggledare: Christian Björkman, 0708-25 10 98

Trafikkontorets projektledare: Lena Törnros, 031-368 26 14

Samordnare exploatör (hus A-G): Babak Salahi, 0736-58 91 67


Planen vann laga kraft 2017-05-31. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5298.Kålltorps före detta sjukhem är rivet, bostäder och skola/förskola har byggts i planområdets södra del i slutet på Virginsgatan. Trafikkontoret kommer att färdigställa plats för rundkörning (inkörning på dagis), belysning samt gång- och cykelbana, dessa arbeten beräknas vara klara i augusti 2020Utbyggnad av norra delen kommer ske etappvis och påbörjas våren 2020 med byggnation av en ny lokalgata in i området från Torpagatan. Hösten 2020 påbörjas ledningsarbeten i Sanatoriegatan, vilket kommer innebära omledning av trafiken till den nya lokalgatan.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.034342523387753,57.71289645088638]},"properties":{"id":"BN0465/06","name":"Kålltorp - Bostäder och skola i östra Kålltorp","address":"","preamble":"","header":"Kålltorp - Bostäder och skola i östra Kålltorp","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0465/06","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt 570 lägenheter ska byggas, både bostadsrätter och hyresrätter. Färdigställt 2020/2021 123 studentbostäder (SGS) 67 lägenheter med bostadsrätt (Brf Grönskan) 28 lägenheter med bostadsrätt (Villa Nedergård)

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0465/06
 • Diarienummer FK FN0483/06
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och skola i östra Kålltorp inom stadsdelarna Kålltorp och Sävenäs

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2019

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Christian Jönsson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 27
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - antecknat

 4. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 5. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 6. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 7. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 8. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 9. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 10. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 11. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.