Plan- och byggprojekt

Majorna - Program för Fixfabriksområdet

Programmet omfattar området kring gamla Fixfabriken, bussgaraget och Vagnhallen Majorna, samt en del av Karl Johansgatan med kopplingar under Oscarsleden. Programmet föreslår en utveckling med ca 1000 lägenheter, möjlighet till handel, kontor, verksamheter och samlade parkeringslösningar. Förslaget innebär att många av de mindre verksamheter som finns i området idag har möjlighet att finnas kvar. Programmet omfattar ett stort område och det förslag som arbetas fram kommer att genomföras bit för bit, troligen under en 15-årsperiod.

Detaljplanestart inom BoStad2021 i nov 2015.

Läs mer om detaljplan för bostäder i Fixfabriksområdet


Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och
byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara
färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 19 januari 2016 att godkänna programmet och att kommande detaljplanearbete ska ske med utgångspunkt från programmet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi arbetar med att omvandla området runt Fixfabriken, så att det ska få mer stadsbebyggelse och nya bostäder.Programmet omfattar området kring gamla Fixfabriken, bussgaraget och Vagnhallen Majorna, samt en del av Karl Johansgatan med kopplingar under Oscarsleden. Programmet föreslår en utveckling med ca 1000 lägenheter, möjlighet till handel, kontor, verksamheter och samlade parkeringslösningar. Förslaget innebär att många av de mindre verksamheter som finns i området idag har möjlighet att finnas kvar. Programmet omfattar ett stort område och det förslag som arbetas fram kommer att genomföras bit för bit, troligen under en 15-årsperiod.Programidén är att bygga ihop Kungsladugård-Majorna-Sandarna-Klippan med nyastråk att röra sig på och med ny blandad stadsbebyggelse. Levande blandstad får vi genom att blanda boende och verksamheter och gärna äldre och nyare byggnader. Då får vi en mer varierad stad och fler intressanta mötesplatser, både för boende och besökare.Vi vill att området ska bli en plats där människor trivs och vill bo, röra sig och vistas. Ett välkomnande område och ett gott grannskap. Vi vill att det nya området hjälper  till att knyta ihop staden omkring sig genom stråk och målpunkter – här finns en chans att sy ihop ett hål i stadsväven.Vi vill att det nya ska bli en integrerad del i en attraktiv stadsdel, så att det ger mervärde åt det som finns idag. Vi vill att staden byggs dimensionerad för rörelser till fots och med cykel. Vi vill utveckla en miljö för lek och rörelse, med plats för idrott, rekreation och fritid.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.910775343747508,57.68745940514616]},"properties":{"id":"BN0428/13","name":"Majorna - Program för Fixfabriksområdet","address":"","preamble":"","header":"Majorna - Program för Fixfabriksområdet","body":"Program - godkänt. Programmet föreslår ca 1000 lägenheter, möjlighet till handel, kontor, verksamheter och samlade parkeringslösningar. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0428/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt Här planeras för totalt 1000 bostäder, varav 250 bostadsrätter är en del av BoStad2021.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0428/13
 • Planens formella namn Program för Fixfabriken m.m. inom stadsdelen Kungsladugård

Kontaktuppgifter

Maria Lissvall

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 30
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Mikaela Löndén

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031 - 368 10 72
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Program - avslutat