Plan- och byggprojekt

Kallebäck - Bostäder vid Smörgatan (BoStad201)

Planförslaget ska pröva möjligheten att ersätta befintlig industribyggnad (f.d. Arla mejeri) med flerbostadshus med varierat utbud av upplåtelseformer samt verksamhetslokaler. Förslaget innefattar totalt cirka 1800 bostäder, varav cirka 830 bostäder ingår i BoStad2021. och cirka 20 000 kvm verksamhetslokaler.


Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda senast under 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-02-28, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5429.

För att möjliggöra för de nya bostäderna utför trafikkontoret
arbeten i Mejerigatan. Arbetena kommer att utförs etappvis.
I den första etappen flyttas Mejerigatan till ett nytt läge precis norr om där
gatan ligger idag. Befintlig gata ligger kvar medan den nya gatan byggs
och den befintliga busshållplatsen kommer
att vara i drift.

Trafiken blir enbart marginellt
påverkad av arbetena.
Bil-, cykel- och gångtrafik kommer
fram som vanligt, vid behov leds trafiken om. När gatan är
färdigställd flyttas trafiken över till den nya gatan, med en
ny busshållplats i ett nytt läge. Arbetena i denna etapp beräknas vara klara våren 2021Ökad framkomlighet

Framkomligheten förbättras med nya gång- och
cykelbanor längs Mejerigatan, Smörgatan och
Smörkärnegatan, dessa arbeten kommer utföras etappvis
och är slutförda vid projektets slut 2023.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.010744366670089,57.68017258104422]},"properties":{"id":"BN0378/14","name":"Kallebäck - Bostäder vid Smörgatan (BoStad201)","address":"","preamble":"","header":"Kallebäck - Bostäder vid Smörgatan (BoStad201)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0378/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt Inom området ska det byggas 2000 lägenheter. De första 800 lägenheterna ska stå klara 2021. Ca 360 lägenheter byggstartades inom projektet Bostad2021 under 2021.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0378/14
 • Diarienummer FK FN2918/15
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan inom stadsdelen Kallebäck

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2018-12-31
 • Projektavslut 2019-12-31

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Magnus Bergström

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 24
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

 5. Plan utökat förfarande - Överklagad

  Planen är för närvarande överklagad

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.