Plan- och byggprojekt

Utby - Förskola mm vid Fjällbogatan

Planområde väster om Fjällbogatan och norr om Utbyvägen. Flygbild: Stadsbyggnadskontoret

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra ett uppförande av en förskola med fem till sex avdelningar samt tillhörande anläggningar. Planen syftar också till möjlighet att uppföra en transformatorstation och säkerställa allmän plats för park. Flygbild: stadsbyggnadskontoret.

Vad händer just nu?

Byggande pågårPlanen vann laga kraft 2016-07-05. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5302.Delar av Backegårdsgatan och Utbyvägen rustas upp


Som en del i byggnationen av den nya förskolan rustar trafikkontoret upp vägen till den nya förskolan för bättre säkerhet och framkomlighet. Gatorna breddas och får separata gång- och cykelbanor och ny belysning. För att ytterligare öka säkerheten för dig som går och cyklar blir gång- och cykelbanan vid Utbyvägen upphöjd och förstärks med skyltar och avvikande ytskikt. Arbetet startar i början av februari 2019 och planeras vara klart sommaren 2019.Framkomligheten på Utbyvägen begränsasFrån februari till april pågår arbeten vid Utbyvägen. I perioder kommer då ett av vägens två körfält att vara avstängt.Buller under bygget av de nya vägarnaFör att påverka framkomligheten på Utbyvägen så lite som möjligt kommer vi att göra vissa gräv- och ledningsarbeten nattetid. Det planeras till två nätter i mitten av mars och vi återkommer med mer information till dig som bor i närheten innan arbetet påbörjas.När vi rustar upp Backegårdsgatan behöver vi spränga i berget. Sprängningarna planeras pågå under två till tre veckor i mars/april. Vi kommer att informera dig som bor i närheten innan vi börjar med sprängningsarbetena och göra regelbundna buller- och vibrationsmätningar. Vissa närliggande fastigheter kommer även att besiktigas. Du som blir berörd kommer att kontaktas i samband med byggstart.[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.055401034561914,57.73706904750907]},"properties":{"id":"BN0358/11","name":"Utby - Förskola mm vid Fjällbogatan","address":"","preamble":"","header":"Utby - Förskola mm vid Fjällbogatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0358/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0358/11
 • Diarienummer FK FN2498/11
 • Planens formella namn Detaljplan för Förskola mm vid Fjällbogatan inom stadsdelen Utby i Göteborg.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Yerko Montaño Rojas

Stadsmiljöförvaltningen
 • E-post stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se

Markägare

Kommunen äger all mark inom planområdet

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - samråd II

  Vid första samrådet kan det framkomma synpunkter som gör det nödvändigt att genomföra ytterligare ett samråd. I övrigt läs informationstext under plan - samråd.

 4. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

 10. Information