Plan- och byggprojekt

Rambergsstaden - Verksamheter söder om Wieselgrensplatsen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av Lundbybadet, ersätta ishallen Rambergsrinken med en ny ishall, möjliggöra ett nytt sjukhus (som ska ersätta Lundby sjukhus) samt möjliggöra för mindre utbyggnad av Bravida Arena. Parkeringsbehovet ska hanteras i gemensam parkeringsanläggning för verksamheternas behov. Inom området ska det eftersträvas publika lokaler i bottenvåningarna, trygga gröna vistelseytor, aktiva uterum samt stråk som knyter an till omgivande gatunät.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.929474935387303,57.71871773506176]},"properties":{"id":"BN0285/18","name":"Rambergsstaden - Verksamheter söder om Wieselgrensplatsen","address":"","preamble":"","header":"Rambergsstaden - Verksamheter söder om Wieselgrensplatsen","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0285/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0285/18
 • Diarienummer FK FN5883/19
 • Planens formella namn Detaljplan för verksamheter söder om Wieselgrensplatsen inom stadsdelen Rambergsstaden.

Kontaktuppgifter

Agneta Runevad

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 80
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Madeleine Meiby

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 25
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Charlotte Blomnell

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 69
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.