Plan- och byggprojekt

Sök
Välj typ

Sökresultat

15 träffar
Visa som:
 • Backa - Bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg

  Plan utökat förfarande - inför antagande Projekt
  Bild 1: Vy från väster längs Sankt Jörgens väg (Skanska Teknik).
 • Backa - förnyelse och komplettering kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan

  Program - avslutat Projekt
  Syftet med programarbetet är att studera förutsättningarna för en förnyelse, komplettering och utveckling av bebyggelsen och de offentliga rummen kring Selma Lagerlöfs Torg och delar av Litteraturgatan.
 • Backa - Höglager vid Exportgatan

  Plan standardförfarande - efter antagande Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av höglager inom fastigheten Backa 22:8 samt en framtida flexibel utveckling inom fastigheterna Backa 22:2 och 22:3.
 • Backa - Skola och bostäder vid Gåsagången/norra Litteraturgatan

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Detaljplanen ska pröva möjligheten till förtätning genom nybyggnation av bostäder i området Gåsagången och i norra delen av Litteraturgatan med flerbostadshus samt eventuellt radhus.
 • Backa - Trafikändamål vid Brunnsbo torg

  Plan standardförfarande - laga kraft Projekt
  Syftet med detaljplanen är att ändra gällande markanvändning, från parkeringsändamål (kvartersmark) till gata (allmän plats), för att i framtiden kunna möjliggöra en stadsmässig gestaltning kring torget, den nya pendelstationen och kommande infrastrukturprojekt i området.
 • Finlandsvägen GFS

  Byggskede - Trafikprojekt Projekt
  Under våren 2021 togs en kortsiktig lösning fram för Finlandsvägen i samarbete mellan Trafikverket och Göteborgs Stad trafikkontoret.
 • Kärra - Bostäder väster om Kärra etapp 1

  Plan - Vilande Projekt
  Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för byggande av främst bostäder i form av flerbostadshus samt eventuella inslag av småhus, totalt ca 600 – 750 bostäder.
 • Kärra - Ändring av detaljplan vid Mysternavägen

  Plan standardförfarande - efter antagande Projekt
  Syftet med planändringen är att upphäva de fastighetsbestämmelser som ges av två fastighetsplaner i området.
 • Kärra Centrum - Utveckling av centrum och eventuellt nya bostäder

  Program - avslutat Projekt
  Programarbetet syftar till att utreda områdets potential och behov.
 • Säve - Program för Säve flygplats

  Program - samråd Projekt
  Det är ont om större sammanhängande markområden för nyetablering av verksamheter inom kommunen.
 • Tuve - Bostäder på Västra Tuvevägen och Glöstorpsvägen

  Plan standardförfarande - startskede Projekt
  Förslaget innebär en förtätning av stadsdelen med cirka 400 bostäder i flerbostadshus samt att eventuellt utöka befintlig förskola.
 • Tuve - Verksamheter vid Norra Stenebyvägen

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Projektet syftar till att ge möjlighet för ytterligare byggrätt med markanvändningen industrimark i anslutning till befintlig fabrik samt studera möjligheten för byggrätt för kundcenter (besöksverksamhet och lager) med tillhörande körbanor (asfalt och terrängbanor) för demonstrationsverksamhet av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.
  Synpunkter tas emot till och med 2023-04-12.
 • Översiktsplan - Jordbruksområden

  Översiktsplan - utställning Projekt
  Tillägget syftar till att främja bevarandet och bruk av befintlig jordbruksmark i Göteborg och etablera planeringsrutiner som identifierar och tar tillvara de olika värdena i jordbruksmarken.
 • Översiktsplan - Tillägg för översvämningsrisker

  Översiktsplan - Godkänd Projekt
  Det tematiska tillägget ger vägledning om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås med avseende på översvämningsrisker.
 • Översiktsplan för Göteborg

  Översiktsplan - efter antagande Projekt
  Göteborg är en växande storstad och fungerar som kärna och motor för hela regionen.