Plan- och byggprojekt

Torslanda - Tvärförbindelse

Genom att fördela och avlasta trafiken skulle en tvärförbindelse i Torslanda bidra till bättre förutsättningar att skapa ett attraktivt Torslanda och möjliggöra en fortsatt bebyggelseutveckling.
I en åtgärdsvalsstudie där alternativa vägsträckningar studerats och jämförts har sträckningen Älvegårdsförbindelsen Väst förordats för fortsatt utredning.Som ett första steg i denna utredning pågår nu en genomförandestudie av Älvegårdsförbindelsen Väst.
Syftet med genomförandestudien är att skapa en bra plattform för fortsatt projektering och byggnation. Genomförandestudien ska utreda förutsättningar, utmaningar och möjligheter för en ny tvärförbindelse Älvegårdsförbindelsen Väst.
Den färdiga genomförandestudien kommer att utgöra ett viktigt underlag för det fortsatta beslutsfattandet framåt både för förvaltningen och för politiken, samt underlag för finansiering och tidplan.

Vad händer just nu?April 2021
Från mitten av april 2021 kommer arkeologisk utredning att påbörjas i området. Arbetet pågår fram till maj 2021. Våra utredningar ger ingen påverkan gällande framkomlighet.

Oktober 2020
Som ett steg i utredningen av Älvegårdsförbindelsen Väst genomför Norconsult på uppdrag av trafikkontoret inmätningar och geotekniska fältundersökningar längs med sträckan. Arbetet är planerat att utföras under veckorna 46-50.Augusti 2020
Information om arbetet som nu pågår i och med genomförandestudien samt tidplan finns publicerad på höger kolumn under rubriken Genomförandestudie.

Mars 2020:
Nu pågår arbete med genomförandestudien och vi har fått till oss konsult som hjälper oss i arbetet. Norconsult har fått detta uppdrag.

Diarienummer

  • Diarienummer TK
  • Planens formella namn Torslanda - Tvärförbindelse

Kontaktuppgifter

Per Carlberg

Trafikkontoret
  • Telefon 031-365 00 00
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Utredning - Trafikprojekt

  2. Genomförandestudie

    En genomförandestudie görs för att definiera innehåll, kostnader och förutsättningar innan byggstart.