Plan- och byggprojekt

Askims Stationsväg under utredning

Nu planerar vi för en ny trafiklösning för Askims Stationsväg. Målet är att avlasta delar av gatan på genomfartstrafik och att öka förutsättningarna för det hållbara resandet genom att skapa en tryggare trafikmiljö och öka trafiksäkerheten.


Askims Stationsväg är både en lokal villagata och en strategiskt betydelsefull genomfartsgata, som förbinder väg 158 med Sisjöns industri- och handelsområde. Gatans östra del är i nuläget utformad som en smal villagata med direktutfarter från de omkringliggande fastigheterna, och är inte anpassad för genomfartstrafik. Trottoarerna längs vägen är smala och i dåligt skick och i dag sker cykling i blandtrafik. Kollektivtrafiken har slutat att trafikera gatan med hänvisning till dålig trafikmiljö och upplevda trafiksäkerhetsproblem.


Trafikproblemen kring Askims Stationsväg är inget nytt fenomen utan har försökt att lösas från och till sedan slutet på 60-talet. Nu har trafikkontoret tagit fram en trafiklösning för Askims Stationsväg. Lösningen bygger på att den östra delen av Askims Stationsväg får en ny vägsträckning norr om den nuvarande sträckningen, i enlighet med en detaljplan för området från 1974. Förslaget bygger på att den nuvarande östra delen av Askims Stationsväg kraftigt kommer att avlastas från genomfartstrafik, till förmån för gång- och cykeltrafiken i området. Med den nya sträckningen blir det möjligt att åter trafikera området med kollektivtrafik. Förslaget omfattar också en ny gång- och cykelbana längs med hela Askims Stationsväg.


Trafikförslaget är en helhetslösning som stärker flera viktiga trafikslag och bidrar därmed till att öka förutsättningarna för det hållbara resandet, där fler känner sig trygga i trafiken och närmiljön längs Askims Stationsväg.

Vad händer just nu?

Under vecka 8 kommer Sweco göra en fältundersökning där vi borrar i marken för att kartlägga jordlager- och grundvattenförhållanden. Vi arbetar måndag till torsdag klockan 7-18.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.938125684618122,57.6346076861805]},"properties":{"id":"TK1814/14","name":"Askims Stationsväg under utredning","address":"","preamble":"","header":"Askims Stationsväg under utredning","body":"Trafikutredning. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=TK1814/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer TK TK1814/14
 • Planens formella namn Askims Stationsväg

Kontaktuppgifter

Per Carlberg

Trafikkontoret
 • Telefon 031-365 00 00
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Trafikutredning

 2. Åtgärdsvalstudie

  En åtgärdsvalsstudie beskriver val av åtgärder för att lösa ett specifikt problem eller behov. Åtgärdsvalsstudien svarar framförallt på frågorna vad, varför och var.

 3. Frågor och svar

  • Vad är uppdraget?

   Askims Stationsväg är en gata som ligger i Askim i södra delen av Göteborg. Gatan kopplar samman Askimsområdet med Sisjöområdet vilket ger upphov till större trafikströmmar än vad gatan bitvis är anpassad för, något som ställer till problem i närmiljön kring gatan och som fått de boende i området att reagera. I gällande detaljplan från 1974 finns ett vägreservat på en ny vägsträckning av Askims Stationsväg norr om dagens gata. Anläggandet av denna nya gata har varit uppe till diskussion ända sedan detaljplanen antogs och gatan är idag inte byggd. Som lösning på problemen längs gatan har flera kortsiktiga åtgärder prövats för att förbättra situationen, som exempelvis genomfartsförbud och hastighetsdämpande åtgärder. Detta har dock inte löst de problem som gatan idag har.

   Området i närheten av Askims Stationsväg, särskilt Sisjöområdet, har under åren utvecklas mer och mer och fortsätter att utvecklas med fler bostäder, detaljhandel och verksamheter. Detta har inneburit att frågan om åtgärder på eller i anslutning till Askims Stationsväg är än mer aktuella.

   Trafiknämnden i Göteborg har nu gett Trafikkontoret i uppdrag att titta närmre på vad som nu kan göras för att lösa/förbättra situationen beträffande Askims Stationsväg för att komma till rätta med problemen.

   Varför har inte detaljplanen för den nya delen av Askims Stationsväg blivit genomförd?

   Askims Stationsväg har i öster karaktären av en villagata med många direktutfarter från fastigheter ut till gatan. Gatan är på den östra delen smal, krokig och lutar mycket. Västra delen av gatan är mer likt en huvudgata med större vägbredd och mer anonyma entréer. Längs gatan finns endast en smal gångbana och cykeltrafiken är hänvisad till gatan. Gatan trafikeras av kollektivtrafik.

   Trafikmängderna har varit relativt konstanta under en längre period och ligger på cirka 4400-4900 fordon/dygn. är 30 respektive 50 km/tim. Genomfartsförbud råder mellan 19-09 på en viss del av gatan. På gatan har endast ett fåtal olyckor inträffat. Uppmätta hastigheter ligger under hastighetsbegränsningen där hastigheten är 50 km/tim samt något över hastighetsbegränsningen vid 30 km/tim. Buller- och luftmätningar visar på värden under gränsvärdena.

   Mellan åren 1968-2015 har många olika typer av utredningar gjorts och många personer har varit involverade. År 1995 anmälde boende i anslutning till Askims Stationsväg detaljplanen, från 1974, till JO, Jämställdhetsombudsmanen. JO meddelade därutav att finns det ingen annan lösning på problemen för de boende så ska den nya sträckningen, enligt plan, av Askims Stationsväg byggas. Detta föranledde ett flertal utredningar på alternativa lösningar till ny sträckning av vägen i ett förslag till ny detaljplan. Detta arbete lades till slut ner och JO-kravet på att anlägga en ny sträckning av Askims Stationsväg har inte fullföljts.

   Övriga utredningar som har gjorts har varit både av typen lokala utredningar men även övergripande utredningar. För Askims Stationsväg har exempelvis utredandet av flera olika förslag på ny sträckning av vägen gjorts, förslag på ombyggnation av befintlig väg och förprojektering av gällande plans sträckning av vägen. De övergripande utredningar som gjorts har exempelvis varit FÖP Fässbergsdalen, Strukturplan samt Förstudie för Söder-Västerleden. I dessa utredningar går det att läsa att området Askim och Sisjön fortsätter att växa och att det kommer att medföra svårigheter med kapaciteten i trafiksystemet både lokalt och regionalt och därmed föreslås en ny sträckning av Askims Stationsväg. I utredningarna samt i intervjuer med involverade personer konstaterar samtliga att befintlig gata inte är gjord för att vara en genomfartsgata och inte lämpar sig för genomfartstrafik vilket också livsrumsmodellen talar för. Enligt livsrumsmodellen ger karaktären på gatan intrycket av att vara två olika typer, i öster ett integrerat frirum och i väster mer av ett mjuktrafikrum.

   Här kan du läsa mer om "Livsrumsmodellen" .