Plan- och byggprojekt

Södra Lindås - Gatukostnadsutredning

Med anledning av genomförandet av 1972 års detaljplan för Södra Lindås har fastighetskontoret tagit fram ett slutligt förslag till gatukostnadsutredning. I gatukostnadsutredningen framgår att utbyggnaden av gator föreslås bekostas av fastighetsägarna inom området.


Gatukostnadsutredningen har tidigare varit på samråd under 2008 och på utställning i januari-februari 2010. Efter utställningen beslutade fastighetsnämnden i december 2011 att gatukostnadsutredningen skulle revideras och att förslaget skulle ställas ut på nytt.


En ny utställning genomfördes under perioden 17 september - 14 oktober 2014. Förslaget har därefter bearbetats.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2015 att anta gatukostnadsutredningen för Södra Lindås. Ärendet har därefter överklagats till förvaltningsrätten.Förvaltningsrätten meddelade i dom den 21 december 2015 att de avslår överklagandet. Domen vann laga kraft den 26 januari 2016, vilket innebär att vi nu kommer att arbeta vidare med fakturering i enlighet med gatukostnadsutredningen.Berörda fastighetsägare kommer innan dess att få ett informationsbrev med vanlig post.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.939935113999702,57.56274035032379]},"properties":{"id":"FN500-2094/98","name":"Södra Lindås - Gatukostnadsutredning","address":"","preamble":"","header":"Södra Lindås - Gatukostnadsutredning","body":"Gatukostnad - slutligt förslag. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=FN500-2094/98","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK FN500-2094/98
  • Diarienummer FK FN2094/98

Kontaktuppgifter

Fastighetskontorets arkiv

Exploateringsförvaltningen
  • Telefon 031-3681144
  • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Charlotta Cedergren

Exploateringsförvaltningen
  • Telefon 031-368 12 29
  • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.