Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder vid norra delen av Riksdalersgatan

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning inom tre delområden utmed norra delen av Riksdalersgatan och vid Örtugsgatan. Preliminärt förväntas planarbetet tillskapa ca 160 lägenheter där möjligheterna för verksamheter i bottenplan skall utredas. Närmast Högsboleden i område A planeras ett parkeringshus. Viktiga frågor inom planarbetet avser hänsynstagandet till befintlig kulturmiljö och landskapsbild samt behovet att bibehålla goda gångförbindelser mellan Riksdalersgatan och Högsbohöjd. I anslutning till planområdet pågår även utbyggnad av två detaljplaner vid Guldmytsgatan och Pennygången

Vad händer just nu?

Just nu pågår inget planarbete. Arbetet har pausats för att utreda eventuell annan inriktning.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.92395082097418,57.6724103549154]},"properties":{"id":"BN1162/15","name":"Järnbrott - Bostäder vid norra delen av Riksdalersgatan","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - Bostäder vid norra delen av Riksdalersgatan","body":"Plan standardförfarande - pausad. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1162/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1162/15
 • Diarienummer FK FN2760/19
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid norra delen av Riksdalersgatan inom stadsdelen Järnbrott

Kontaktuppgifter

Maria Gränsbo

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 47
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Karl Falck

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 079-098 08 30
 • E-post karl.falck@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - pausad

  Just nu pågår inget planarbete.

 3. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 4. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 5. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.