Plan- och byggprojekt

Högsbo - handel i Högsbo-Sisjö industriområde, kvarteret Hammaren

Utökad handel i Högsbo.
Foto: Stadsbyggnadskontoret

För Pripps före detta fabrik i Högsbo-Sisjö industriområde föreslås i en ny detaljplan utökad användning från industriverksamhet till att även omfatta bostäder, handel och kontor. En sådan omvandling, från verksamheter som vänder sig till grossist till sådana som vänder sig till kund, medför ökad trafik. Åtgärder måste därför vidtas för att öka kapaciteten i gatunätet.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat. Planarbetet är vilande tillsvidare

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.942171537623164,57.64856292793392]},"properties":{"id":"BN1104/04","name":"Högsbo - handel i Högsbo-Sisjö industriområde, kvarteret Hammaren","address":"","preamble":"","header":"Högsbo - handel i Högsbo-Sisjö industriområde, kvarteret Hammaren","body":"Plan - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1104/04","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1104/04
 • Diarienummer FK FN0204/10
 • Planens formella namn Detaljplan för Kv. Hammaren.

Kontaktuppgifter

Inger Bergström

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 48
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Per-Anders Käll

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 78
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat markägare och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.