Plan- och byggprojekt

Askim - Skola och bostäder väster om Gamla Särövägen

Planen är i uppstartsfasen, planområdet är ännu ej klarlagt men övervägande del av planområdet ligger på Askim 30:7 , Askim 3:12 och Kobbegården 1:3. Den streckade ovalen på bilden visar planområdets läge i staden. Bilden kommer uppdateras när förslag till plangräns finns framme.


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att Trollängsskolan ersätts med en ny större skola och utökas med en förskola och en idrottshall samt att möjliggöra kompletterande bostadsbebyggelse väster om Gamla Särövägen. Planarbetet är i uppstartsfasen.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.93952186379488,57.63058577490091]},"properties":{"id":"BN0855/20","name":"Askim - Skola och bostäder väster om Gamla Särövägen","address":"","preamble":"","header":"Askim - Skola och bostäder väster om Gamla Särövägen","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0855/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0855/20
 • Diarienummer FK FN3728/16
 • Planens formella namn Detaljplan för Trollängsskolan och bostäder väster om Gamla Särövägen inom stadsdelen Askim

Kontaktuppgifter

Monica Kovács

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 47
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Robin Zachrisson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681326
 • E-post robin.zachrisson@fastighet.goteborg.se

Sara Johansson

Planeringssamordnare
Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 25 61
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Markägare

Göteborg Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.