Plan- och byggprojekt

Brottkärr - bostäder norr om Brottkärrsvägen

Planarbetet syftade till att planlägga ett område beläget norr om Brottkärrsvägen. Där finns det ca 110 befintliga bostäder och stora obebyggda arealer. Inom stor del av området finns utbyggt va-nät och vägar. Planförslaget var tänkt att ge möjlighet att förtäta befintliga villaområden genom att uppföra nya bostäder. Totalt skulle det bli möjligt att bygga ca 170 nya bostäder. Planförslaget skulle också inneburit att natur säkerställts som allmän plats.
I samband med planarbetet tog fastighetskontoret tagit fram en gatukostnadsutredning som redovisas på en egen sida.


Efter utställning av planförslaget och gatukostnadsutredningen visade det sig vara problem med genomförandeekonomin. Byggnadsnämnden beslutade 30 september 2014 att avbryta planarbetet. De handlingar som tagits fram under planarbetet och finns här på sidan är därmed verkningslösa.

Vad händer just nu?

Vad händer nu.Arbetet med detaljplanen har blivit avbrutet.

Byggnadsnämnden beslutade den 30 september 2014 att avbryta arbetet med ”detaljplan för bostäder norr om Brottkärrsvägen (II)”. Det innebär att området fortsätter sakna detaljplan. De handlingar som tagits fram under planarbetet är därmed verkningslösa.Kort information till dig som vill bygga i området.

Om du vill undersöka möjligheterna att bygga på din fastighet behöver du antingen ansöka om planbesked eller förhandsbesked och ev fastighetsbildning.I samtliga fall måste man utreda om det är andra som berörs av förändringen. Denna utredning är ett skydd för såväl enskilda som allmänna intressen och innebär bland annat att information söks om planer, bestämmelser, fornlämningar, rättigheter och inteckningar, men också om hur förändringen påverkar din och andra fastigheter. Utifrån dessa förutsättningar undersöks om din idé går att genomföra utifrån de lagar och bestämmelser som gäller för just den åtgärden.Planbesked - detaljplan

Kravet att göra en detaljplan uppstår alltid då det behöver göras större förändringar och vid nya anspråk på att använda mark- och vattenområden för bebyggelse. Planbesked kan sökas för att få svar på om och när kommunen kan starta ett planarbete.Förhandsbesked

Om man vill bygga inom ett område som saknar detaljplan är det lämpligt att söka ett förhandsbesked innan man ansöker om bygglov. Den lokaliseringsprövning som då görs är ungefär den samma som när man gör en detaljplan. Det måste finnas en lämplig väg till huset, vatten och avlopp skall vara löst, det skall passa in i landskapsbilden mm.Lantmäteriförrättning

Fastighetsbildning behövs för att tex kunna avstycka en bebyggd eller obebyggd tomt, överföra mark mellan fastigheter, bestämma oklara fastighetsgränser eller rättigheter (ex servitut), inrätta gemensamhetsanläggningar för nya eller gamla anläggningar (ex en väg) som behövs för flera fastigheters gemensamma behov. Om det gäller avstyckning för nybyggnation ska det normalt föregås av ett positivt förhandsbesked.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.928661544396514,57.603274941704484]},"properties":{"id":"BN0776/05","name":"Brottkärr - bostäder norr om Brottkärrsvägen","address":"","preamble":"","header":"Brottkärr - bostäder norr om Brottkärrsvägen","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0776/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0776/05
 • Diarienummer FK FN0385/01
 • Planens formella namn Bostäder norr om Brottkärrsvägen II inom stadsdelen Askim

Kontaktuppgifter

Maria Gränsbo

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 47
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Birgitta Lööf

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 81
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Charlotte Blomnell

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 12 69
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Skanska och ett stort antal privata markägare.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför avbrytande

 6. Plan - övriga utredningar

 7. Plan - avbrutet

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.