Plan- och byggprojekt

Wieselgrensplatsen - Utökat centrum med fler bostäder och butiker

Foto: Tore Hjelte Stadsbyggnadskontoret

Syftet med programmet är att utreda möjligheterna att skapa en attraktivare och utökad centrumverksamhet med lokaler för både affärsverksamhet och vård. Programmet undersöker även möjligheterna att komplettera med nya bostäder samt att förbättra trafikmiljön runt torget. Förslaget innebär cirka 50 nya lägenheter och 7 000 kvm verksamhetsytor.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen för program för Wieselgrensplatsen den 1 oktober 2013 och att kommande detaljplanearbeten ska ske med utgångspunkt från planprogrammet och kontorets kommentarer till inkomna synpunkter.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.935611325596582,57.72152240879166]},"properties":{"id":"BN0718/10","name":"Wieselgrensplatsen - Utökat centrum med fler bostäder och butiker","address":"","preamble":"","header":"Wieselgrensplatsen - Utökat centrum med fler bostäder och butiker","body":"Program - avslutat. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0718/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0718/10
  • Planens formella namn Program för Wieselgrensplatsen

Kontaktuppgifter

Gunnel Jonsson

Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Telefon 031-368 15 39
  • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - antecknat

  4. Program - avslutat