Plan- och byggprojekt

Backaplan - Program för Backaplan

Programarbetet syftade till att omvandla Backaplan från ett befintligt handels- och verksamhetsområde med stora asfalterade ytor till en attraktiv tätbebyggd blandstad. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med ca 7000 bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 20 åren.


Se programförslaget som 3D visualisering i dialogverktyget Cityplanner

Vad händer just nu?

Programmet godkändes av byggnadsnämnden den 23 april 2019.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.956062811961282,57.725275338125215]},"properties":{"id":"BN0698/16","name":"Backaplan - Program för Backaplan","address":"","preamble":"","header":"Backaplan - Program för Backaplan","body":"Program - avslutat. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0698/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0698/16
  • Planens formella namn Program för Backaplan, inom stadsdelarna Backa, Kvillebäcken, Tuve, Lundby, Tingstadsvassen och Lundbyvassen

Kontaktuppgifter

Karin Slättberg

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Telefon 031-368 17 32
  • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Huvudsakligen privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Inför program

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - inför godkännande

  4. Program - avslutat