Plan- och byggprojekt

Frölunda - Program för Frölunda

Frölunda är ett av flera utbyggnadsområden som Göteborgs Stad satsar på i sin långsiktiga stadsutveckling. Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram ett program för Frölunda. Programmets syfte är att identifiera viktiga förutsättningar, strategier och åtgärder för hur Frölunda kan utvecklas till en sammanhållen stadsdel med ökad närhet och trygghet. Det innebär att programmet ska visa var i programområdet det är lämpligt med ny bebyggelse och hantera frågor som rör bl.a. behov av kommunal service, gång- och cykelstråk, grönstruktur mm. Programmet för Frölunda kommer sedan ligga till grund för pågående och kommande detaljplaner.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.911349013066957,57.65162486801583]},"properties":{"id":"BN0623/14","name":"Frölunda - Program för Frölunda ","address":"","preamble":"","header":"Frölunda - Program för Frölunda ","body":"Program - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0623/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0623/14

Kontaktuppgifter

Linnéa Finskud

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 29
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Maria Lissvall

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 30
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - antecknat

 4. Program - avslutat